Ühekordne sotsiaaltoetus

10.03.17

 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise eesmärgiks on rahalise toetuse abil soodustada linnaelanike toimetulekut ja aidata kaasa nende elukvaliteedi säilimisele.

Sotsiaaltoetust on õigustatud taotlema Elva linnas alaliselt elav isik, kes on kantud Eesti rahvastikuregistrisse Elva linna elanikuna. Sotsiaaltoetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja või hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajava isiku kohta.

Toetust võib taotleda isik või perekond, kelle iga liikme netosissetulek iga pereliikme kohta peale eluasemekulude mahaarvamist jääb alla riiklikult kehtestatud 1,7-kordset määra ehk 221€.

Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse linnavalitsuse sotsiaalosakonnale. Taotluses märgitakse ära taotleja nimi, isikukood, elukoht, andmed perekonna koosseisu kohta ning toetuse taotlemise põhjus.

Sissetulekust sõltuva toetuse taotlusele tuleb lisada andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekute kohta ning jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kuludokumentide koopiad.

Kui taotletakse tehtud kulude kompenseerimist, lisatakse taotlusele ka vastavad kuludokumendid.

Sotsiaalosakond edastab käesoleva korra kohaselt esitatud taotlused linnavalitsuse hoolekandekomisjonile. Sotsiaaltoetuse määramise ja selle suuruse otsustab komisjon hiljemalt 30 päeva jooksul arvates taotluse saamise päevast.

Taotleda on võimalik:

  • Ühekordset toetust lastega peredele
  • Toetust laste toitlustamiseks lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis
  • Koolitranspordi toetust erivajadusega üldharidus- või erikoolis õppivale lapsele ja kutsekoolis õppivale õpilasele
  • Toetust kütte osaliseks hüvitamiseks
  • Toetust ravimite või prillide ostmiseks
  • Toetust hambaproteeside osaliseks hüvitamiseks
  • Toetust tasuliste hooldus- ning tervishoiuteenuse eest tasumiseks
  • Toetust puudega inimesele
  • Erakorralist toetust ootamatute kulutuste kompenseerimiseks (perekonnaliikme invaliidistumine, pikaajaline haigus, loodusõnnetus, tulekahju jms) 

 

Toetuste kohta on võimalik lähemalt lugeda sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrast Elva linnas.

Ühekordse toetuse taotlemiseks või küsimuste korral pöörduda sotsiaalosakonda vastuvõtu ajal või eelnevalt kokkulepitud ajal. 

Toimetaja: TRIIN KAAVER