Toimetulekutoetus

2.10.17

 

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, mida maksab kohalik omavalitsus. 

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elavatel isikutel või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Samuti peavad isikud ja perekonnaliikmed olema Eesti Vabariigi kodanikud või omavad kehtivat elamisluba ja kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Elva linn või isikutel, kelle kasutuses olev üürieluruum asub Elva linna haldusterritooriumil.

Aastal 2016 on kehtivaks toimetulekupiiriks esimese pereliikme kohta 130€ ja iga järgneva liikme kohta 104€ ning alaealiste laste puhul kehtib alates 2016. aastast 130€. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduse rahuldamiseks.

Toimetulekutoetuse saaja, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15€.

Üldine valem toimetulekutoetuse arvestamiseks on järgmine: 

toimetulekutoetus= toimetulekupiir + eluruumi alalised kulud - sissetulekud

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb esitada linnavalitsusele vormikohane avaldus ja nõutavad lisadokumendid iga kuu hiljemalt 20. kuupäevaks.

Toimetulekutoetuse taotlemiseks on vajalikud kaasa võtta järgnevad dokumendid

 • Kõigi perekonnaliikmete isikut tõendavad dokumendid
 • Eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument (üürileping, ostu-müügileping)
 • Jooksval kuul tasumisele kuuluvad arved eluasemekulude, elektrienergia, gaasi, kütuse, maamaksu, hoonekindlustuskulude kohta
 • Perekonnaliikmete eelneva kuu sissetulekut tõendavad dokumendid (konto väljavõte)
 • Esmasel taotlemisel 6 kuu konto väljavõte
 • Eluruumikulusid tõendavad dokumendid
 • Töötutel Töötukassa tõend töötuna arvele olemise, töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse saamise kohta
 • Tõend elatise saamise või mittesaamise kohta
 • Koolitõend üle 16aastaste laste puhul.

Sotsiaalhoolekandeseadus sätestab, et toimetulekutoetuse võib jätta määramata kui

 • töövõimelisele 18-aastase kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on korduvalt ilma mõjuva põhjuseta keeldunud pakutud sobivast tööst või osalemast tööturuteenustel.
 • isik, kellel või kelle eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast.
 • linnavalitsuse hoolekandekomisjon leiab, et isikul või tema perekonna kasutuses või omandis olevad vallas- või kinnisasjad tagavad temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid.

Toimetulekutoetuse taotlemist, arvestamist, määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus alates §131. 

Toimetulekutoetuse taotlemiseks või küsimuste tekkimisel palun pöörduda Elva Linnavalitsuse hoolekandespetsialisti poole.

Samuti on võimalik esitada avaldus digitaalselt allkirjastatuna allolevale e-posti aadressile. Avaldus on kättesaadav SIIT. Esmakordsel taotlemisel palun avalduse juurde esitada ka VARADE LOETELU

Vastuvõtt: T, N 9.00-12.00; 14.00-16.00
Telefon: 7309892; e-post: eva.kuslap@elva.ee

Toimetaja: EVA KUSLAP