Teede ja tänavate sulgemise maks

Teede ja tänavate sulgemise maks on Elva Linnavolikogu määruses  sätestatud korras, maksumaksja poolt, maksuobjekti osas, suuruses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv rahaline kohustus.

Maksumaksja esitab Elva Linnavalitsusele vähemalt viis tööpäeva enne maksuobjekti planeeritavat sulgemist teede ja tänavate sulgemise avalduse, mis sisaldab:
1) andmed maksumaksja kohta;
2) liikluseks suletud ala aadressi;
3) sulgemise alguse ja lõpu kuupäevi ja kellaaegu;
4) töö või tegevuse iseloomustust;
5) kohustusi, mida maksumaksja võtab liiklusohutuse ja jalakäijate turvalisuse tagamiseks;
6) tänava sulgemise eest vastutava isiku nime, töökohta ning telefoninumbrit.