11.12.17

Tule Elva piirkonnakogu liikmeks!

Tähelepanu, aktiivsed Elva linna elanikud!  Kui soovid kaasa rääkida kogukonda/piirkonda puudutavates küsimustes, oled oodatud osalema Elva linna piirkonnakogu töös! Oma nõusoleku kogu töös osalemiseks on juba andnud Peedu piirkonnas Edith Groote ja Mahlamäe piirkonnast Andres Mäesepp. Ka Sina oled oodatud! Anna meile endast teada saates vabas vormis avaldus ning kontaktandmed e-posti teel elva@elva.ee hiljemalt 22.12.2017. 

 

Elva valla piirkonnakogud

Vastavalt Elva vallaks ühinenud omavalitsuste ühinemislepingutele kinnitasid Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade volikogud piirkonnakogude statuudid.

Konguta ja Puhja piirkonnakogu  otsustati moodustada  valimistulemuste alusel.  Konguta piirkonnakogusse kuuluvad Riina Savisaar, Märt Meesak, Agu Kasetalu, Serjoža Smorodin, Kristjan Vilu, Albert Vutt, Ülle Johanson. Piirkonnakogu esimese koosoleku, kus valitakse ka piirkonnakogu esimees, kutsub kokku Konguta valla viimane volikogu esimees Aivar Õun.

Puhja piirkonnakogusse kuuluvad Kristina Ermel, Janek Raid, Kuldar Kuus, Arvi Müürsepp, Päivi Märjamaa, Kaspar Kitsnik, Liine Leetberg, Karita Rokka, Ave Külter, Aarne Salo, Kalle Kivaste, Darja Menšikova, Alik Säde.  Puhja piirkonnakogu esimees on Alik Säde, aseesimees Karita Rokka.

Palupera piirkonnakogu (moodustatud sihtrühmade esindajatest), kuuluvad  Andrus Pastak, Ly Voolaid, Marek Kiis, Alo Roodla, Ermo Kruuse, Marius Türk, Madis Haug. Palupera piirkonnakogu esimees on Ly Voolaid, aseesimees Ermo Kruuse. 

Rannu piirkonnakogusse (moodustatud sihtrühmade esindajatest) kuuluvad Heino Gottlob, Hando Ivask, Küllike Lõhmus, Lea Tuvikene, Liis Jaamets, Märt Loim, Aivo Arrak, Margit Aruksaar, Imbi Ülper, Viive Vink, Tõiv Tamm. Esimene  koosoleku on toimunud, piirkonnakogu esimeheks valiti Heino Gottlob.

Elva ja Rõngu piirkonnakogude liikmed pole veel teada, nende moodustamise toimub asumi- või asustusüksuste esindajatest. Piirkonnakogudesse liikmete valimiseks kutsume kõiki Elva ja Rõngu piirkonnas elavaid  huvilisi  rahvakoosolekutele. 

Elva piirkonnakogu liikmete valimise koosolek  toimub teisipäeval, 5. detsembril kell 18.00 Elva Raekoja saalis (Kesk 32, Elva linn, Elva vald). Satuudi põhjal valitakse sinna kuni 11 liiget, neist  kaks Arbimäe asumi esindajat;  kaks Kesklinna asumi esindajat;  üks Kadaka asumi esindaja; üks Kruusa asumi esindaja; üks Kulbilohu asumi esindaja; üks Mahlamäe asumi esindaja; üks Peedu asumi esindaja; üks Verevi asumi esindaja ja üks Üle-Raudtee asumi esindaja.

Rõngu piirkonnakogu liikmete valimise koosolek toimub 7.detsembril kell 18.00 Rõngu vallamajas (Valga mnt 6a, Rõngu alevik, Elva vald). Vastavalt statuudile valitakse sinna minimaalselt 7 liiget, kogu moodustatakse asustusüksuste (külad ja alevikud) esindajatest. 

Rohkem infot ühinemisprotsessi koordinaator Kertu Vuks (kertu.vuks@elva.ee või 5813 7086).

 

Elva valla vallavanem on valitud

7. novembril 2017 toimus Elva Vallavolikogu teine istung, kus valiti vallavanem ning nimetati ametisse abivallavanemad. Elva valla vallavanemaks osutus valituks Toomas Järveoja, abivallavanemateks Heiki Hansen, Mikk Järv ja Marika Saar. Istungil kinnitati ka uue vallavalitsuse struktuur- Elva valla vallavalitsus on 5 liikmeline, vallavalitsusse kuuluvad vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanemad Heiki Hansen, Mikk Järv ja Marika Saar  ning vallavalitsuse palgaline liige Airi Mahla. 

Toimus Elva Vallavolikogu esimene istung

30.oktoobril 2017 toimus Elva Kultuurikeskuse saalis Elva Vallavolikogu esimene istung.

Uue omavalitsuse volikogu on 29 liikmeline. Mandaatide jaotus:  Eesti Reformierakonnal 10 mandaati,Valimisliidul Elvamaa Esimesed 7 mandaati, Valimisliidul Elva Vallakodanik 6 mandaati, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal 4 mandaati, Eesti Keskerakonnal 2 mandaati ja Valimisliidul Ettevõtlikud 1 mandaat. 

Volikogu esimeheks valiti Maano Koemets ja aseesimeheks Peeter Laasik, istungi lõpus kuulati ära Elva linnavalitsuse, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallavalitsuste lahkumispalved.

 

 

Valminud on E-riigi Akadeemia ettepanekud

Projekti "Avatud valitsemine ühinevates omavalitsustes" raames on E-riigi Akadeemia sõnastanud ettepanekud  tegevusteks, mis võiks olla  suunanäitajaks muutmaks valitsemist avatumaks uues ühinenud Elva vallas. Ettepanekutega saad tutvuda siin.

Tagasisidet anda ja mõtteid jagada saad aadressil kristina.reinsalu@ega.ee

 

Sümboolika konkurss on lõppenud

Täname kõiki, kes võtsid osa Elva valla sümboolika konkursist. Tähtajaks (31.08.2017, kell 15.00) laekus 19 konkursitööd. Konkursi komisjon, kuhu kuuluvad esindajad kõikidest ühinevatest omavalitsustest, alustab tööd septembris.

 

Elva valla sümboolika konkurss

Elva Linnavalitsus, Konguta Vallavalitsus, Palupera Vallavalitsus, Puhja Vallavalitsus, Rannu Vallavalitsus ja Rõngu Vallavalitsus kuulutavad välja konkursi ühinemise teel moodustuva Elva valla sümboolika leidmiseks.
Konkursi raames oodatakse nii vapi, lipu kui logo kavandite esitamist. Konkursi ja esitatavate tööde täpsemad juhised on sätestatud Elva valla sümboolika konkursi tingimustes. Töid saavad konkursile esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud, tööde esitamise tähtaeg on 31. august kell 15.00. Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel Elva Linnavalitsusse, märksõnaks „Elva valla sümboolika konkurss".

Avalikule konkursile laekunud kavandeid hindab Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla  ja Rõngu valla esindajatest moodustatud 12-liikmeline komisjon. Konkursi auhinnafond on    5 000 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele kuni kolme parima konkursil osalenud töö autori vahel.

Konkursi tingimused

Lisainfo: Kertu Vuks, ühinemise koordinaator, kertu.vuks@elva.ee, 581 37086

 

Avalike teenuste küsitlus on lõppenud

Aitäh kõigile, kes osalesid projekti "Avalike teenuste rahulolu ja kvaliteedi hindamine" raames läbi viidud küsitlusel. Küsitluse raames kogutud info põhjal luuakse monitoorimissüsteem, mis võimaldaks pidevalt saada tagasisidet  avalike teenuste pakkumise ja elanike rahulolu kohta Elva valla erinevates piirkondades. 
Projekt lõppeb 31.12.2018 . Projekti rahastab EAS Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames. 
 
Valitsus otsustas Nõo sundliitmise küsimuse

Vabariigi Valitsuse 6.juulil toimunud istungil otsustati haldusreformi seaduse § 9 lõike 9 punkti 1 alusel lõpetada haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetlus Nõo valla ühendamiseks Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu vallaga. See tähendab, et pärast kohalike omavalitsuste valimisi oktoobris 2017 moodustuv Elva vald koosneb Elva linnast, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdadest. 

 

Avalike teenuste kvaliteedi hindamine

 

Hea tulevase Elva valla elanik!

Sügisel, pärast kohalike omavalitsuste valimisi, tekib Elva linnast, Konguta, Rannu, Rõngu, Palupera ja Puhja vallast Elva vald. Meie kõigi eesmärk on, et meie valla elanike elu muutuks seejärel veelgi paremaks – teenused oleksid teile samamoodi kättesaadavad ja kvaliteetsemad. Seepärast oleme läbi viimas avalike teenuste kvaliteedi ja rahulolu hindamise analüüsi. Oleme selle tarbeks koostanud küsitluse, mille tulemuste abil saame meie teha järeldusi, millistes valdkondades peame uues vallas pakutavaid avalikke teenuseid või teenindust parandama ja milliste valdkondadega olete rahul.
Uuringut viib läbi sõltumatu osapoolena Grant Thornton Baltic OÜ. Uuringu "Avalike teenuste rahulolu ja kvaliteedi hindamine" projekti toetab EAS, Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames.

Küsimustikule vastamine ei võta rohkem kui 10 minutit ning vastamine on anonüümne.

Ootame Teie vastuseid hiljemalt 30.06.2017.
Link küsimustega: https://www.surveymonkey.com/r/elva_valla_elanike_kysitlus

Osale kindlasti küsitlusel ja anna meile teada oma arvamus!

Toimus ühinemispiirkonna mõttekoda

E-riigi Akadeemia projekti "Avatud valitsemine ühinevates omavalitsustes" raames toimus 8. juunil Elva Kultuurikeskuses mõttekoda, kus arutleti järgmiste kohaliku valitsemise sõlmküsimuste üle:

 - dialoog kogukonnaga otsuste ettevalmistamisel, sh piirkonnakogu roll;

 - kodanikuaktiivsuse sh. külaliikumise toetamine;
 - koostöö ettevõtjate ja vabasektoriga avalike teenuste  osutamisel;
- noorte osalemine kogukonnaelus.

Mõttekoja raames andsid e-Riigi Akadeemia eksperdid Liia Hänni ja Kristina Reinsalu ülevaate sellest, kui avatult on kohalik võim seni tegutsenud ja mida võiks tulevikus silmas pidada, järgnes mõttetöö temaatilistes aruteluringides. 

Projekti "Avatud valitsemine ühinevates omavalitsustes" raames valmib sügiseks 2017 ühinevate omavalitsuste eelduseid arvestav avatud valitsemise tegevuskava, mis antakse üle Elva valla volikogule. Projekti „Avatud valitsemine ühinevates omavalitsustes" rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

 
Rahvaküsitluse tulemused
 
Elanike arvamuse väljaselgitamiseks Nõo valla sundliitmise küsimuses korraldas Tartu Maavalitsus mai kuu jooksul kõikides Elva vallaks ühinevates omavalitsustes (Elva linn, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vald) rahvaküsitluse. Omavalitsuste lõikes osales 0,8% (93 inimest) küsitlusealistest elanikest. 32,3% vastanutest (30 inimest) ütles Nõo liitmisele "jah", 67,7% (63 inimest) ütles "ei". Kõige aktiivsemad olid Rannu valla elanikud- osales 1,8% (23 inimest) küsitlusealistest elanikes, kõige madalam aktiivsus oli Puhja vallas osales 0,4% (8 inimest).
 
Rahvaküsitlus Nõo ühendamise küsimuses
 
Vabariigi Valitsus on esitanud Elva Linnavolikogule arvamuse avaldamiseks eelnõu, mille kohaselt vabatahtlikult ühinenud Elva linna ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallaga soovitakse ühendada Nõo vald.
Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldab Tartu Maavalitsus küsitluse.
Oma arvamust saavad Elva linna elanikud avaldada reedel, 19.05 kell 8.00-16.00 ja pühapäeval, 21.05 kell 9.00-17.00 Elva Linnavalitsuses (Kesk 32, Elva) asuvas küsitluspunktis.
Arvamust saab avaldada ka elektroonilisel küsitlusel, mis toimub reedel, 19.05 kell 8.00-20.00 veebikeskkonnas VOLIS. Küsitlusel osalemiseks tuleb siseneda Tartu Maavalitsuse veebilehele www.tartu.maavalitsus.ee. Elva linna küsitlus VOLIS keskkonnas on kättesaadav:
 
Juhul kui ei ole võimalik terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel küsitluspunkti tulla, on võimalik esitada taotlus küsitlussedelite kodus täitmiseks. Taotlus tuleb esitada 21. maiks hiljemalt kell 14.00 telefoni teel 5110278 või e-postile margit.kiin@elva.ee.
Küsitlusel osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

 

 

Puka ja Rõngu Vallavolikogud otsustasid külade üleandmise

 

11.aprillil Aakre Rahvamajas toimunud Rõngu ja Puka Vallavolikogu istungitel otsustati haldusüksuse piiride muutmine. Puka valla Aakre piirkonna külad- Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja Rebaste antakse üle Rõngu vallale ja hakkavad tulevikus kuuluma Elva valla koosseisu.

 

Aakre piirkonna külade küsitlus on toimunud

10. ja 12. märtsil toimus Puka valla Aakre piirkonna külades rahvaküsilus, et selgitada välja inimeste arvamus piiride muutmise küsimuses. Küsitlusel osales 228 inimest, Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja Rebaste küla Rõngu valla koosseisu arvamist toetas 206 ning vastu oli  22 küsitlusel osalejat. Puka Vallavolikogu kinnitas küsitluse tulemused 20.03.2017 toimunud istungil. 

Ilmunud on Infolehe teine number

Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühise infolehe teist numbrit saab lugeda siit.

Leht jõuab postkastidesse 27.02-01.03.

 

Ilmus esimene  ühine infoleht

10. veebruaril 2017 ilmus Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade  (tulevase Elva valla) esimene ühine infoleht. Infoleht jõuab  kõikide piirkonna elanike postkastidesse vahemikus 13-15. veebruar, tulevikus hakkab tasuta leht ilmuma 2x kuus- iga kuu teisel ja neljandal reedel.

Infolehe esimest numbrit saad lugeda siit

 

Juhtkomisjoni koosolek Elvas

 

Esimene ühinemisotsuse järgne juhtkomisjoni koosolek toimus 23.01.2017 Elva linnavalitsuses. Koordinaator tutvustas üleminekuperioodi tegevusi ning edasist tööd valdkondlikes komisjonides. Ühinemise eelsel perioodil loodud komisjonid jätkavad tööd, lisaks nendele ka vallavanemate ning vallasekretäride töörühmad. 

 

Arutati ka uue valla ühtse ja ühise inforuumi kujundamise (ühise infolehe väljaandmine) teemadel, vallavalitsuse sturktuuriga seonduvat ning sümboolikakonkursi korraldamist. Juhtkomisjoni järgmine kohtumine toimub veebruaris. 

Vabariigi Valitsus kinnitas Elva valla moodustamise

29.12.2016 toimunud Vabariigi Valitsuse istungil kiideti heaks Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemine. Rohkem infot siit.

Elva valla ühinemisleping on kinnitatud

14.12.2016 otsustasid Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade volikogud Rannu Rahvamajas toimunud ühisistungil kiita heaks ühinemisleping ning võtta vastu otsused taotleda haldusterritoriaalse korralduse muutmist, et moodustada uus, enam kui 14 000 elanikuga omavalitsusüksus nimega Elva vald.

 

Vastu võetud otsused edastatakse Tartu ja Valga maavanematele ning lõplikult peab ühinemise heaks kiitma Vabariigi Valitsus.  Uus vald hakkab tööle pärast 2017. aasta oktoobris toimuvate kohalike omavalitsuste valimiste tulemuste väljakuulutamist. Kuni selleni viiakse üheskoos läbi erinevaid üleminekutegevusi,  et tagada uue vallajuhtimise ja elukorralduse sujuv toimima hakkamine järgmisel sügisel.

 

 

Elva piirkonna ühinemine jätkub Pukata

Üle aasta kestnud ühinemisläbirääkimised Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade vahel on jõudnud lõpusirgele. Ühinemislepingu ja lisade kinnitamiseks kogunevad kõikide omavalitsuste volikogud 14. detsembril Rannus, kus toimuvad samaaegselt kuue volikogu avalikud istungid.

Ühinemisprotsessi raames on ühinemisleping ja lisad olnud avalikul väljapanekul (laekus ligi 140 täiendus- ja parandusettepanekut), toimunud on rahvakoosolekud ja rahvaküsitlus. Ühinemise tulemusena tekib üle 14 000 elanikuga uus omavalitsus.

Volikogude ühiselt toimuval istungil ei osale Puka vald, kes kuni detsembri alguseni ühinemisprotsessis osales. Reedel, 02.12.2016, toimunud Puka vallavolikogu istungil otsustati lõpetada ühinemisläbirääkimised moodustamaks ühist omavalitsust koos Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdadega.  

Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade volikogude istungid toimuvad 14.12. 2016 kell 16.00 Rannu Rahvamajas.

Rohkem infot:

ühinemisprotsessi koordinaator Kertu Vuks

58 137 086 või kertu.vuks@elva.ee

 

Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Puka, Rannu ja Rõngu valdade rahvaküsitluse tulemused on selgunud
 
Rahvaküsitlus toimus 9.-13. novembrini kõikides ühinevates omavalitsustes. Küsitlusest võttis osa  6,1 % hääleõiguslikest elanikest,  kõige aktiivsemad  olid Puka valla elanikud- osales 17,4 %, kõige madalam oli aktiivsus Elva linnas- osales 3,7%.  
 
Kokkuvõttes oli ühinemise poolt 71,4 % vastanutest, omavalitsuse nime eelistusena toetas varianti Elva vald 74,8% vastanutest, Lääne-Tartumaa vald 25,2%. Ainsana sai napi ülekaalu mitte toetav seisukoht Konguta valla elanike tulemustes, jäädes kuue häälega alla toetavale seisukohale. Konguta vallast võttis  küsitlusest osa 6% hääleõiguslikest kodanikest.
 
Küsitlustulemused omavalitsuste lõikes (esialgsed tulemused):
Elva linn 
Küsitlusealisi elanikke 4721, küsitlusel osalejaid 176 (3,7%). 
Ühinemise poolt 140 ja  vastu 26 inimest. 
Nime eelistus "Elva vald" 159 ja "Lääne-Tartumaa vald" 15  inimest.
 
Konguta vald
Küsitlusealisi elanikke 1162, küsitlusel osalejaid 70 (6,0%).
Ühinemise poolt 32 ja vastu 38 inimest.
Nime eelistus " Elva vald" 36 ja "Lääne- Tartumaa vald" 19 inimest. 
 
Palupera vald
Küsitlusealisi elanikke 871, küsitlusel osalejaid 44 (5,1%).
Ühinemise poolt 41 ja vastu 3 inimest.
Nime eelistus " Elva vald" 34  ja "Lääne- Tartumaa vald" 9 inimest. 
 
Puhja vald
Küsitlusealisi elanikke 1865, küsitlusel osalejaid 135 (7,2%).
Ühinemise poolt 101 ja vastu 30 inimest.
Nime eelistus "Elva vald" 77  ja "Lääne- Tartumaa vald" 46 inimest. 
 
Puka vald
Küsitlusealisi elanikke 1342, küsitlusel osalejaid 234 (17,4%).
Ühinemise poolt 149 ja vastu 85  inimest.
Nime eelistus "Elva vald" 131  ja "Lääne- Tartumaa vald" 56 inimest. 
 
Rannu vald 
Küsitlusealisi elanikke 1325, küsitlusel osalejaid 51 (3,8%).
Ühinemise poolt 31 ja vastu 19  inimest.
Nime eelistus "Elva vald"  25 ja "Lääne- Tartumaa vald" 17 inimest. 
 
Rõngu vald 
Küsitlusealisi elanikke 2237, küsitlusel osalejaid 115 (5,1%).
Ühinemise poolt 84 ja vastu 30 inimest.
Nime eelistus "Elva vald"  89 ja "Lääne- Tartumaa vald" 24 inimest. 
 
Täname kõiki, kes küsitlusel osalesid!

 

 

 

Rahvaküsitlus on alanud- oled oodatud osalema!

9. ja 10. novembril saavad Elva linna, Konguta valla ja Puhja valla elanikud osaleda e-küsitlusel. 

11. ja 13. novembril on avatud küsitluspunktid kõikides ühinevevates omavalitsustes. 

Küsitluspunktid on avatud:

Reedel, 11.11.2016 kell 10-20 Elva linnavalitsuses, Konguta Rahvamajas, Hellenurme Rahvamajas, Puhja Seltsimajas, Puka Vallavalitsuses, Rannu Rahvamajas, Rõngu Vallavalitsuses ning Käärdi Pensionäride Päevakeskuses. 

Pühapäeval, 13.11.2016 kell 9-17 Elva linnavalitsuses, Konguta Rahvamajas, Hellenurme Rahvamajas, Puhja Seltsimajas, Puka Rahvamajas, Rannu Rahvamajas, Rõngu Vallavalitsuses ning Käärdi Pensionäride Päevakeskuses. 

 Küsitlusel saavad osaleda 16- aastased ja vanemad ühinevate omavalitsuste elanikud!
Arvamust saab avaldada kahes küsimuses:
- Kas toetate Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Puka valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks? vastusevariantidega "jah" ja "ei"
- Millist nime eelistate uue ühendomavalitsuse nimena? vastusevariandid "Elva vald" ja "Lääne-Tartumaa vald"

Juhul kui Sa ei saa terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel küsitluspunkti tulla, on võimalik esitada taotlus küsitlussedelite kodus täitmiseks. Täpsem info omavalitsuste kodulehekülgedel!

Tule avalda arvamust! Anna teada, kas toetad ühinemist ning millist nimevarianti eelistad!

 

Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Puka, Rannu ja Rõngu valdade ühinemise rahvaküsitlus

9.- 13. novembril toimuvad kõikides ühinevates omavalitsustes rahvaküsitlused, selgitamaks välja elanike arvamuse ühinemise kohta ning eelistuse uue ühendomavalitsuse nime osas. Võimalikeks nimevariantideks on "Elva vald" või "Lääne-Tartumaa vald". Osaleda saavad kõik 16-aastased ja vanemad Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Puka valla, Rannu valla ja Rõngu valla elanike registrisse kantud elanikud.  

Küsitluse toimumise ajad ja kohad:

Rahvaküsitlus Elva linnas:

9. ja 10. novembril e-küsitlus linna veebilehe kaudu 

Küsitluspunkt Elva linnavalitsuses:

11. novembril avatud kell 10.00 kuni 20.00

13. novembril avatud kell 9.00 kuni 17.00

Rahvaküsitlus Konguta vallas:

9. ja 10. novembril e-küsitlus valla veebilehe kaudu siin

Küsitluspunkt Konguta Rahvamajas:

11. novembril avatud kell 10.00 kuni 20.00

13. novembril avatud kell 9.00 kuni 17.00

Rahvaküsitlus Palupera vallas:

Küsitluspunkt Hellenurme Kultuurimajas

11. novembril avatud kell 10.00 kuni 20.00

13. novembril avatud kell 9.00 kuni 17.00

Rahvaküsitlus Puhja vallas:

9. ja 10. novembril e-küsitlus valla veebilehe kaudu siin

Küsitluspunkt Puhja Seltsimajas:

11. novembril avatud kell 10.00 kuni 20.00

13. novembril avatud kell 9.00 kuni 17.00

Rahvaküsitlus Puka vallas:

11. novembril Puka vallamajas avatud kell 10.00 kuni 20.00  

13. novembril Puka rahvamajas  avatud kell 9.00 kuni 17.00

 

Rahvaküsitlus Rannu vallas:

 

Küsitluspunkt Rannu Rahvamajas

11. novembril avatud kell 10.00 kuni 20.00

13. novembril avatud kell 9.00 kuni 17.00

 

Rahvaküsitlus Rõngu vallas:

 

Küsitluspunktid Rõngu Vallavalitsuses (Rõngu aleviku, Koruste, Kõduküla, Lapetukme, Lossimäe, Raigaste, Rannaküla, Piigandi, Tilga ja Valguta külade elanikud)  ja Käärdi Pensionäride Päevakeskuses (Käärdi aleviku, Kalme, Kirepi, Käo, Tammiste, Teedla ja Uderna külade elanikud): 

11. novembril avatud kell 10.00 kuni 20.00

13. novembril avatud kell 9.00 kuni 17.00

 

Küsitluspunktis küsitlusele vastamiseks palume kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument!

 

 

 

Puhja vald  liitus Elva linna, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisläbirääkimistega

 

Puhja Vallavolikogu tegi 14.09.2016 ettepaneku Elva linnale, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu valdadele, et liituda käimasoleva ühinemisprotsessiga. Ühtlasi lõpetati läbirääkimised Laeva valla, Tartu valla ja Tähtvere vallaga.

Tänaseks on kõikide Elva ühinemispiirkonna omavalitsuste volikogud Puhja ettepanekuga nõustunud. Puhja valla nime ja investeeringuobjektiga täiendatud ühinemisleping ja lepingu lisad on ettepanekute tegemiseks avalikult välja pandud kuni 31.10.2016. Dokumentidega saab tutvuda ühinevate omavalitsuste veebilehekülgedel, linnavalitsuses ja vallavalitsustes ning raamatukogudes.

26. oktoobril kell 18.00 toimub Puhja Seltsimajas ühinemislepingut ja lisasid tutvustav arutelukoosolek, kus osalevad kõikide ühinevate omavalitsuste esindajad.

Rohkem infot:  ühinemisprotsessi koordinaator Kertu Vuks kertu.vuks@elva.ee või 58 137 086

 

Juhtkomisjoni koosolek Elvas

29. septembril toimus Elva linnavalitsuse saalis järjekordne juhtkomisjoni koosolek. Arutati protsessi edasist ajakava, elanike arvamuse väljaselgitamisega seonduvat ning alustati ühinemislepingule ja selle lisadele tehtud ettepanekute läbivaatamist. Ühtlasi otsustati, et rahvaküsitlus viiakse  läbi novembris 2016 kõikides ühinevates omavalitsustes. Koosolekul osalesid ka konsultandid Kersten Kattai ja Georg Sootla. Järgmine juhtkomisjoni kohtumine toimub 7. oktoobril.

 

Toimusid rahvakoosolekud 

12.- 20. septembrini toimusid rahvakoosolekud-arutelukohtumised Palupera, Konguta, Rannu, Puka ja Rõngu valdade ning Elva linna elanikega. Kohtumiste eesmärgiks oli informeerida inimesi haldusreformiga seonduvast ning saada tagasisidet ühinemislepingule ja selle lisadele.  Kohalikud inimesed said nii oma valla juhtidelt kui ka teistelt ühinevate omavalitsuste juhtidelt küsimusi küsida, toimus elav arutelu.

Peamised teemad, mis koosolekutel küsimusi tekitasid: teenuskeskused ja nende struktuuriga seonduv ning avalike teenuste osutamine,  investeeringud, vabasektori toetamine ja ühistransport uues vallas. Kõiki ühinemislepingule laekunud ettepanekud vaatab läbi omavalitsusjuhtidest ja volikogu esimeestest koosnev juhtgrupp.

Kokku osales rahvakoosolekutel ca 150 inimest. Kui kõikide ühinevate omavalitsuste volikogud on nõus Puhja liitmisega ühinemisprotsessi, siis on oktoobrikuus toimumas rahvakoosolek ka Puhjas.

Elva rahvakoosoleku slaidid

 

Puhja soovib liituda Elva linna, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu valla ühinemiskõnelustega

Teisipäeval, 6. septembril kohtusid Elva linnavalitsuses Elva linna, Konguta, Palupera, Puka, Rannu, Rõngu ning Puhja omavalitsuste juhid, et arutada võimalust Puhja valla liitumiseks toimuvate ühinemiskõnelustega.

Puhja vallavolikogu arutas teemat eelmisel nädalal toimunud volikogu istungil, kus otsustati võtta suund Elva, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõnguga ühinemiskõnelustega alustamiseks.  Toimunud kohtumisel lepiti kokku, et ühinemisläbirääkimistes olevate omavalitsuste volikogud annavad oma seisukoha Puhja liitumise kohta ühinemiskõnelustega hiljemalt septembri lõpuks.

Puhja vald peab hetkel ühinemisläbirääkimisi Laeva, Tartu ja Tähtvere vallaga. Elva linn tegi Puhja vallale ettepaneku 14. detsembril 2015 ühinemisläbirääkimiste algatamiseks, kuid sel korral Puhja volikogu keeldus ühinemisläbirääkimistes osalemisest.

Rohkem infot ühinemisprotsessi koordinaator Kertu Vuks kertu.vuks@elva.ee või 58 137 086

Rahvakoosolekute toimumiste ajad

Alates 12.septembrist kuni 20. septembrini toimuvad ühinemis-teemalised arutelukohtumised.

Arutelukohtumised Elva linnas, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu vallas toimuvad järgmistel aegadel:

 

12.09. 2016 kell 18.00 Hellenurme Rahvamaja (Hellenurme küla, Palupera vald)

14.09. 2016 kell 18.00 Konguta kooli aula (Annikoru tee 7, Annikoru küla)

15.09. 2016 kell 18.00 Rannu Rahvamaja (Elva tee 7, Rannu )

16.09. 2016 kell 18.00 Puka Rahvamaja (Kesk tn 47, Puka)

19.09. 2016 kell 19.00 Elva Raekoja saal (Kesk tn 32, Elva)

20.09. 2016 kell 18.30 Rõngu Rahvamaja (Valga mnt 12, Rõngu)

Kohal kõikide ühinevate omavalitsuste esindajad, võimalik küsida küsimusi ja teha ettepanekuid! Olete oodatud!

 

Juhtkomisjoni koosolek Tilga Seltsimajas

Reedel, 5.augustil, toimus Rõngu vallas Tilga Seltsimajas järjekordne juhtkomisjoni koosolek. Arutlusel oli investeeringute kavaga seonduv, teenuskeskuste ja kogukonnakogude temaatika ühinemislepingus. Augustikuu jooksul saadetakse leping ning selle lisad ühinevate omavalitsuste volikogudesse ülevaatamiseks ning avalikustamisele lubamiseks.

Ühinemisläbirääkimiste edasised etapid

Ühinemisläbirääkimised Elva linna ja Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu valla ühinemiseks on jõudnud etappi, kus valdkondlikud komisjonid (haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja majanduskomisjon) on oma ettepanekud ühinemislepingusse esitanud. Lepingu esimese tööversiooniga on tutvunud kõikide ühinevate omavalitsuste  volikogud ja nende poolt esitatud kommentaarid on juhtkomisjoni poolt läbi vaadatud.

Järgmiseks etapiks ühinemisprotsessis on ühinemislepingu ja selle lisade (seletuskiri, esialgne investeeringute kava ja teised asjakohased lisadokumendid) avalikustamine, kuid selleks peavad kõikide ühinevate omavalitsuste volikogud nendega esmalt tutvuma ja  avalikustamisele lubama.

Leping ja selle lisad on plaanitud avalikustada ühinevate omavalitsuste veebilehtedel, avalikes asutustes (näiteks raamatukogud, vallakeskused)  augusti lõpus.  Nimetatud dokumendid jäävad avalikuks kolmeks nädalaks. Sellel ajal on  võimalik lepingule ja selle lisadele esitada muudatusettepanekud. Kõik saabunud ettepanekud  arutatakse läbi juhtkomisjonis, kus otsustatakse, kas neid arvestada või mitte.

Lisaks jõuab septembris nii digitaalselt kui ka paberkandjal kõikide piirkonna elanikeni Ühinemisleht, mis sisaldab ka ühinemislepingu eelnõud.  

Ühinemislepingut, selle lisasid tutvustav ning teisi ühinemisprotsessiga seonduvaid teemasid kajastavad rahvakoosolekud on samuti planeeritud septembrisse. Koosolekud toimuvad ühinemispiirkonna suuremates asumites, kuhu on oodatud kõik huvilised. Täpsem info ja koosolekute ajakava ilmub  ühinevate valdade veebilehel ja kohalikes ajalehtedes.

Oktoobri alguses viiakse kõikides ühinevates omavalitsustes läbi rahvaküsitlus, et selgitada välja Elva linna, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu valla elanike arvamus ühinemise kohta. Kui rahvaküsitluse tulemused on kinnitatud, korrigeeritakse ühinemisleping ja selle lisade lõplikud versioonid ning esitatakse volikogudele kinnitamiseks.

Haldusreformi seadusese kohaselt tuleb haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks kõik seaduses sätestatud dokumendid ja otsused esitada maavanemale hiljemalt  01.01.2017.

 

Elvas toimus järjekordne juhtkomisjoni kohtumine

Elva linna, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu valdade 14.07.2016 toimunud ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolekul Elva Linnavalitsuses  arutati volikogude poolt tehtud parandusettepanekuid ühinemislepingu esialgsele versioonile.

Ühinemisprotsess on jõudnud tänaseks nii kaugele, et valminud on ühinemislepingu tekst ja esialgsed investeeringute kavad, mida pidevalt täiendatakse. Leping ja investeeringute kava on koostatud vastavalt valdkondlikes töökomisjonides toimunud aruteludele ning valdkondade prioriteetidele.

Elvas toimunud kohtumisel osales ka  konsultant Georg Sootla, kes esitas komisjoni liikmetele lühikese ülevaate valdade piiride muutmisega seonduvast temaatikast, arutati ka ühinemisprotsessi edaspidist ajakava.

Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 5.08.2016  Tilga Seltsimajas. 

Rohkem infot - ühinemisprotsessi koordinaator Kertu Vuks (kertu.vuks@elva.ee)

 

Valminud on ühinemislepingu esialgne projekt

Elva linna, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisläbirääkimised liiguvad jõudsas tempos- valminud on esialgne ühinemislepingu tekst, mida arutati ühiskomisjoni kohtumisel 17.06. Kuigatsi Külamajas.

Aprilli alguses toimunud ühinemiskoosolekul moodustati komisjonid (haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja majanduskomisjon), mis koosnevad kõikide ühinevate valdade ametnikest ja valdkonna spetsialistidest. Ühinemisläbirääkimiste ja ühiskomisjoni koosolekute läbiviimise juures on abiks olnud konsultandid Georg Sootla (Tallinna Ülikool) ja Kersten Kattai (Tallinna Ülikool).

Teemakomisjonid on teinud aktiivset tööd ning tänaseks on formuleeritud esialgsed valdkondi puudutavad lepingupunktid, mis on esitatud ka üldkomisjonile.  Hariduskomisjonis on läbi arutatud muu hulgas- piirkonna haridusasutuste võrk, kohatasud, hariduslike erivajadustega laste toetamine uues omavalitsuses, huvihariduse pakkumise hetkeolukord piirkonnas ja võimalused tulevikuks. 

Kultuuri, spordi, vaba aja, kodanikühiskonna ja turismivaldkonda puudutavad küsimused on läbi arutatud kultuurikomisjonis ning olulisemad põhimõtted ühinemislepingu jaoks on sõnastatud.  Kõik osapooled on seisukohal, et uues omavalitsuses peab kultuurivaldkond olema üks prioriteete ning arendamise tarbeks plaanitakse luua kultuurispetsialisti ametikoht. 

Sotsiaalkomisjoni fookus on sotsiaalvaldkonna ootuste, kartuste ja võimaluste kaardistamisel seoses linna ja valdade ühinemisega. Lepiti kokku, kuidas oleks mõistlik korraldada uues omavalitsuses sotsiaalhoolekannet ja tervishoiuvaldkonda, et teenuste kättesaadavust ja kvaliteet oleks kogu piirkonna ulatuses võrdsel tasemel.

Majanduskomisjoni töö eesmärgiks seati läbirääkimiste alguses ühendomavalitsuse eelarvestrateegia põhimõtete kindlaksmääramine, mis realistlikult määratleks ühinemisjärgset finantsperspektiivi ja vajalike investeeringute teostamist. Tänaseks on kaardistatud kõikide ühinevate omavalitsuste kommunaal-ja jäätmemajandust, kohalikke teid ja tänavaid, varade haldamist ning transporditaristut  puudutav informatsioon. Olemas on ülevaade Elva linna, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu valla eelarvetest ja investeeringutest. Koostamisel on ühine investeeringute kava. 

Kõikide komisjonide arutelude põhjal selgus, et ühinevatel omavalitsustel on erinevates valdkondades väga sarnased vajadused- näiteks tuntaks puudust erialaspetsialistidest. Ühises uues omavalitsuses loodetakse selliseid probleeme lahendada - ühinemise eesmärgiks on parem teenusepakkumine ning konkurentsivõime kasv - võimekas uus omavalitsus. 

Ühiskomisjonis, millesse kuuluvad kõikide ühinevate omavalitsuste vallavanemad, Elva linnapea ning volikogude esindajad, on arutatud uue omavalitsuse struktuuri, valitsemismudelit, piirkondlike teenuskeskuste loomist ning loodava omavalitsuse nime üle, milleks võiks olla Elva vald.

Järgmine ühiskomisjoni koosolek toimub 14.juulil Elvas.

 

 

Toimetaja: KERTU VUKS