Palgajuhend

1.  Palgajuhendi reguleerimisala

1.1. Elva  Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) teenistujate palgajuhendiga (edaspidi palgajuhend) määratakse kindlaks teenistujatele palga maksmise korraldus, tingimused ja palga maksmise põhimõtted.

 

2.  Palgajuhendi eesmärk

2.1. Palga maksmise korralduse eesmärk on soodustada kvalifitseeritud töötajaskonna hoidmist, otsimist ja arendamist ning võimaldada teenistujatele arusaadav tasusüsteem, konkurentsivõimelised teenistustingimused väärtustades igat teenistuskohta.

2.2. Palgajuhendi eesmärk on tagada teenistujatele arusaadav selgus:

2.2.1. millistest komponentidest palk või töötasu koosneb;

2.2.2. kuidas ja mille alusel palk või töötasu kujuneb.

 

3. Mõisted

3.1. Käesolevas juhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

3.1.1. teenistuja – linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud teenistuskohale nimetatud ametnik või töökohale võetud töötaja;

3.1.2. ametnik - linnavalitsusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev isik, kes teostab avalikku võimu; ametnik on nimetatud teenistusse avaliku teenistuse seaduse alusel linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ametikohale;

3.1.3. töötaja – linnavalitsusega eraõiguslikus töösuhtes olev isik,  kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd; töötaja töötab töölepingu alusel linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud töökohal;

3.1.4. teenistuskoht – linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht;

3.1.5. teenistuskohtade koosseis – linnale pandud ülesannete täitmiseks vajalike teenistuskohtade loetelu, mille ülalpidamiskulud on kaetud linna eelarvevahenditega;

3.1.6. teenistusgrupp – valdavas osas sarnaste teenistus- või tööülesannetega teenistuskohtade grupp, mis on jaotatud tasemeteks vastavalt täidetavate ülesannete iseloomule ja tööülesannete täitmisega kaasnevale vastutusele;

3.1.7. palk – ametnikule makstav põhipalk, muutuvpalk ning eritingimustes töötamise eest makstavad lisatasud (lisatasu öötöö, riiklikel pühadel töötamise ja ületunni ning valveaja eest ) ja asendustasu;

3.1.8. töötasu – tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu öötöö, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö ning valveaja eest) ning asendustasudest, mida linnavalitsus maksab töötajale tehtud töö eest vastavalt töölepingule, õigusaktidele ja tööandja poolt kehtestatud korrale;

3.1.9. palgavahemik – palgaklassile vastav kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära vahemik;

3.1.10. põhipalk – teenistuja palga fikseeritud osa, mille aluseks on vastava teenistuskoha grupile vastav palgavahemik ja mis on määratud teenistuskoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal;

3.1.11. muutuvpalk – teenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate tööülesannete eest või preemiana;

3.1.12. tulemuspalk – linnapea või tema volitatud isiku poolt eelnevalt kindlaks määratud kriteeriumide alusel konkreetse töö või perioodi tulemuste eest makstav ühekordne lisatasu;

3.1.13. lisatasu – põhipalgale lisaks makstav tasu täiendavate tööülesannete täitmise, ületunnitöö, valveaja, öötöö ja riigipühadel töötamise eest;

3.1.14. asendustasu – puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannete täitmise eest juhul kui asendamine ei ole ettenähtud teenistuja ametijuhendis;

3.1.15. preemia – kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest kohaldatav ergutus;

3.1.16. sotsiaalsed garantiid – tasu, mida makstakse soorituse tulemuslikkusest mittesõltuvatel asjaoludel.

 

4. Teenistusgrupid

4.1. Linnavalitsuse teenistujate teenistusgrupid moodustatakse lähtudes struktuurist ja sellest, millised on teenistuskohtadele esitatavad nõuded ja ootused hariduse ning töökogemuse osas.

4.2. Teenistuskohtade jaotus teenistusgruppidesse vaadatakse üle kui toimuvad muutused struktuuris või muutub teenistuskohtade sisu või viib linnavalitsus läbi teenistuskohtade hindamise.

4.3. Linnavalitsuse teenistuskohad jagatakse järgmistesse teenistusgruppidesse:

4.3.1.      teenindavad teenistuskohad;

4.3.2.      nooremspetsialistid;

4.3.3.      keskastme spetsialistid;

4.3.4.      tippspetsialistid;

4.3.5.      juhid.

4.4. Teenistuskohtadele esitatavad nõuded teenistusgruppide lõikes:

4.4.1.      teenindavad teenistuskohad – erialased kutseoskused;

4.4.2.      nooremspetsialistid – kutse- või keskharidus

4.4.3.      keskastme spetsialistid – kõrgem või kutseharidus, keskhariduse korral erialane töökogemus;

4.4.4.      tippspetsialistid – kõrgem erialane haridus (magister), erialane töökogemus;

4.4.5.      juhid – kõrgem erialane haridus, erialane töökogemus.

 

5. Tasustamise üldpõhimõtted

5.1. Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokkuleppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist.

5.2. Linnavalitsus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

5.3. Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis temale pandud ülesandeid. Tööajanormist lühema tööaja kehtestamise korral arvestatakse palka proportsionaalselt tööl oldud ajale.

5.4. Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt arvestuskuule järgneva kuu kümnendal päeval teenistuja pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Kui arvestuskuule järgneva kuu kümnes kuupäev langeb puhkepäevale, tehakse palga makse eelneval tööpäeval. Pangakonto muutumisest tuleb kirjalikult teavitada raamatupidamisosakonda.

5.5. Teenistujale võib maksta  tema kirjaliku taotluse alusel ühekordset avanssi, mis ei tohi ületada 50 % teenistuja ühe kuu väljateenitud põhipalgast.

5.6. Palgajuhendi kehtestamise aluseks olevate õigusaktide muutmisel muudetakse teenistujate palga- ja töötasu tingimusi hiljemalt ühe kuu möödumisel kohaldades neid õigusakti kehtima hakkamise päevast.

5.7. Teenistujatele palga määramisel või töötasu kokku leppimisel arvestatakse linnavalitsusele eelarves tööjõu ülalpidamiseks eraldatud vahendeid.

 

6. Palgaklassid

6.1. Teenistusgruppidele rakendatakse järgmisi palgaklasse:

6.1.1. I palgaklass, mida rakendatakse struktuuritaseme "Teenindavad teenistuskohad" teenistuskohtade gruppi kuuluvate teenistujate suhtes. I palgaklassi miinimumtase on töötasu alammäär ja maksimumtase 2-kordne töötasu alammäär;

6.1.2. II palgaklass, mida rakendatakse struktuuritaseme "Nooremspetsialistid" teenistuskohtade gruppi kuuluvate teenistujate suhtes. II palgaklassi miinimumtase on 1,25-kordne töötasu alammäär ja maksimumtase 2-kordne töötasu alammäär;

6.1.3. III palgaklass, mida rakendatakse struktuuritaseme „Keskastme spetsialistid" teenistuskohtade gruppi kuuluvate teenistujate suhtes. III palgaklassi miinimumtase on 1,5-kordne töötasu alammäär ja maksimumtase 3,25-kordne töötasu alammäär;

6.1.4. IV palgaklass, mida rakendatakse struktuuritaseme „Tippspetsialistid" teenistuskohtade gruppi kuuluvate teenistujate suhtes. IV palgaklassi miinimumtase on 2-kordne töötasu alammäär ja maksimumtase 3,75-kordne töötasu alammäär;

6.1.5. V palgaklass, mida rakendatakse struktuuritaseme „Juhid" teenistuskohtade gruppi kuuluvate teenistujate suhtes. V palgaklassi miinimumtase on 2-kordne töötasu alammäär ja maksimumtase 6-kordne töötasu alammäär

6.2. Linnapea ja abilinnapea töötasu määrab linnavolikogu.

6.3. Töötasu alammäär on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral.

6.4. Palgaklasside palgavahemike muutmise vajaduse analüüsimise korraldab linnapea üks kord aastas koos palgajuhendi ülevaatamisega.

 

7. Palga ja töötasu komponendid

7.1. Teenistujatele palga ja töötasu maksmisel kasutatakse järgmisi tasukomponente:

7.1.1.  põhipalk;

7.1.2. muutuvpalk: tulemuspalk, preemia, lisatasu täiendavate tööülesannete eest;

7.1.3. lisatasud: asendustasu, eritingimuste lisatasu öötöö eest, kui see ei sisaldu põhipalgas, lisatasu riigipühadel töötamise eest ja lisatasu valveaja eest ning lisatasu ületunnitöö eest;

7.1.4. käesoleva palgajuhendi punktis 12 nimetatud toetust.

 

8. Põhipalk

8.1. Teenistuja põhipalga kindlaksmääramise aluseks on teenistuskoha kuuluvus vastavasse palgaklassi.

8.2. Teenistujate palkade diferentseerimisel palgaklassi vahemiku piires lähtutakse pikaaegsest töösooritusest ning kompetentside tasemest, töö reguleeritusest, mõtlemisülesande keerukusest, juhtimisülesande täitmisest ja vastutusest.

8.3. Ametniku palga määrab linnapea käskkirjaga. Töötaja töötasu lepitakse töötaja ja linnapea vahel kokku ning fikseeritakse töölepingus. Ettepaneku palga määramiseks või töötasu kokkuleppimiseks teeb vahetu juht.

8.4. Ametisse nimetamisel või töölepingu sõlmimisel lepitakse kokku ametniku palk või töötaja töötasu katseajal. Katseajal võib määrata teenistuja põhipalgaks tema teenistuskohale planeeritud  palgatasemest  kuni 20% madalama palgamäära.

 

9. Muutuvpalk

9.1. Kalendriaastas ametnikule väljamakstav muutuvpalga (tulemuspalk, preemia, lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest) kogusumma ei tohi ületada 20% ametniku aastasest põhipalgast.

9.2. Tulemuspalka makstakse teenistujale eelnevalt seatud eesmärkide saavutamise eest ühekordse tasuna kord aastas. Tulemuspalga maksmise ja selle suuruse määramisel arvestatakse vahetute juhtide ettepanekuid ning iga teenistuja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel. Ettepanekut tulemuspalga maksmiseks tuleb põhjendada.

9.3. Preemiat võib maksta kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste hea täitmise eest. Linnavalitsuse või struktuuriüksuse heade tulemuste korral makstakse preemiat kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

9.4. Lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu täiendavate tööülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna, kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks. Kui ülesannete kestus on pikem kui kuus kuud, muudetakse teenistuja ametijuhendit ning vaadatakse üle tema põhipalk.

9.5. Punktis 9.1.  toodud piirang ei kehti lisatasudele, mida makstakse valveaja, ületunnitöö, öötöö ja asenduste eest.

9.6. Muutuvpalga määramise vajaduse ning põhjendatuse üle otsustab linnapea.

 

10. Lisatasud

10.1. Asendustasu on puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannete täitmise eest juhul kui asendamine ei ole ettenähtud teenistuja ametijuhendis.

10.2. Eritingimuste lisatasu makstakse teenistujale ületunnitöö, riigipühal ja ööajal töötamise eest seadusest tuleneval alusel, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada vaba aja andmisega. Ületundide tegemisel eelistatakse nende hüvitamist täiendava vaba aja andmisega.

10.3. Teenistujale ületunnitöö,  riigipühal ja ööajal töötamise eest lisatasu maksmise aluseks on kinnitatud tööajaarvestuse tabel ja vahetu juhi ettepanek.

10.4. Valveaeg on aeg, mil ametnik peab tulenevalt teenistushuvist olema linnavalitsusele kättesaadav teenistusülesannete täitmiseks väljaspool tööaega kui nimetatud tingimus sisaldub tema ametijuhendis.

 

11. Haigushüvitis ja puhkusetasu

11.1. Haigushüvitist ja puhkusetasu makstakse seaduses ja selle alusel vastuvõetud õigusaktidega sätestatud korras.

 

12. Sotsiaalsed garantiid

12.1. Teenistujatele võib maksta järgmisi toetusi:

12.1.1. toetused perekonnas juhtunud traagilise sündmuse puhul;

12.1.2. isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul.

12.2. Teenistusest vabastamisel vanaduspensionile jäämise tõttu või ametikohale mittevastava tervisliku seisundi või pikaajalise töövõimetuse tõttu võib maksta toetust  kuni kolme kuu põhipalga ulatuses, kui teenistuja on töötanud linnavalitsuses vähemalt viis aastat.

 

13. Palgatingimuste täitmine

13.1. Palgajuhendi rakendamisel lähtub linnapea linnaeelarves kinnitatud palgafondist.

13.2. Muutuvpalga osade, lisatasude ja sotsiaalsete garantiide väljamaksmise otsustab põhjendatud vajadusel linnapea ning vormistab käskkirjaga.