Linna osalusega ettevõtted

21.07.16

EMAJÕE VEEVÄRK AS

Aadress: Sõbra 56 (kolmas korrus), 51013 TARTU
Telefon: 731 1840
Faks: 731 1841
evv@evv.ee
Juhatuse liige Andres Aruhein
 
AS Emajõe Veevärk aktsionärid on Alatskivi vald, Avinurme vald, Elva linn, Haaslava vald, Kallaste linn, Kambja vald, Konguta vald, Laeva vald, Luunja vald, Meeksi vald, Mäksa vald, Nõo vald, Palamuse vald, Puurmani vald, Puhja vald, Rannu vald, Rõngu vald, Tabivere vald, Tartu vald, Tähtvere vald, Vara vald ja Ülenurme vald.
 
AS Emajõe Veevärk loodi Keskkonnaministeeriumi initsiatiivil kasumit taotleva vee-ettevõttena, et muuhulgas tagada Euroopa Liidu (EL) poolt rahastatavas Emajõe-Võhandu valgala ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektis  (numbriga 2004/EE/16/C/PE/007) osalevatele omavalitsustele maksimaalne toetus EL Ühtekuuluvusfondi poolt.
 
Aktsiaseltsi tegevusalad on põhikirja järgselt 
· Klientide varustamine kehtestatud normatiividele vastava kvaliteediga joogi- ja tehnilise veega ning joogivee puhastus;
· Klientide heitvee ärajuhtimine ja puhastamine;
· Joogi- ja heitvee kvaliteedi laboratoorne analüüs;
· Veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitiste ja seadmete projekteerimine ja ehitus, teenindus, korrashoid, rekonstrueerimine ja remont;
· Veevarustuse ja kanalisatsiooni energeetika seadmete hooldus ja remont;
· Veevarustuse ja kanalisatsiooni tehniliste tingimuste väljatöötamine ja väljastamine; 
· Veevarustuse ja kanalisatsiooni alased konsultatsioonid.
 

 

ELVA SOOJUS OÜ

Aadress: Kirde tn 6, Elva 61506

Telefon 527 0837

www.elvasoojus.ee

Juhataja Arne Jänessoo

 

Elva Soojus OÜ on Elva linnale kuuluv äriühing.

Äriühing on soojusettevõtja Elva linna kaugküttepiirkonnas, kelle ülesandeks on soojuse tootmine, jaotamine ja müük kaugküttepiirkonnas asuvatele klientidele.

Vastavalt Elva Linnavalitsuse 30. septembri 2008. a määrusele nr 4 on kehtestatud Elva linna kaugküttepiirkonnas müüdava soojuse kõrgemad piirhannad järgmised:

füüsilisele isikule isiklikuks tarbeks ja elamu- või korteriühistule 52,28 €/MWh;

juriidilisele isikule 56,56€/MWh;

määrusega sätestatud hindadele lisandub käibemaksuseaduses sätestatud käibemaks.

 

 

ELVA VARAHALDUSE OÜ

Aadress: Kesk 21, Elva 61507

Lahtioleku aeg E-R 8.00-17.00, lõuna 12.00-13.00
Telefon 747 0000
varahaldus@elva.ee
Juhataja Toomas Kuris
 
Elva Varahalduse OÜ loodi 2007 aastal endise Elva linna Hoonete Haldamise Osakonna baasil. Ettevõtte omanikuks on Elva linn.
Osaühingu põhitegevuseks on korterelamute, linnavara haldus ja hooldus. Alates 2010. aastast tegeleb ettevõte Elva linna avaliku ruumi heakorraga ning võimalusel pakub seda teenust ka erasektorile.

 

 

ELVA PEREKODU SA

Aadress: Järve 1, Elva 61504 

Telefon 745 6014, 5866 4222
perekodu@elva.ee 

Juhataja Gerda Kiipli-Hiir

 

SA Elva Perekodu on loodud 2012.aastal Elva Linnavalitsuse poolt ning võttis üle Elva Väikelastekodu tegevuse alates 01.jaanuarist 2013. Sihtasutuse eesmärgiks on sotsiaalhoolekande teenuste osutamine ning sellealane arendustegevus Elva linnas, sealhulgas orbudele ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele nende põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, neile turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning laste ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.Sihtasutus osutab asenduskoduteenust ning rehabilitatsiooniteenuse puudega lastele.
Alates 01.10.2013 pakutakse lapsehoiuteenust eelkooliealistele lastele.

 

Elva Perekodu eralasteaed Järve SA

Aadress: Järve 1, Elva 61504
Telefon: 5887 9998
perekodu@elva.ee
Juhataja Gerda Kiipli-Hiir
 
Järve eralasteaed alustas tegevust 2015.aasta jaanuarikuus. Lasteaias on üks liitrühm, lapsed vanuses 2-7 aastat. Lasteaial on suur õueala, mets ja järv lähedal, mis võimaldavad edukalt läbi viia laste loodus-ja töökasvatust ning mitmekülgseid arendavaid tegevusi looduses. Arendava ja toetava õpikeskkonna loomisel saab kasutada erinevaid metoodikaid ja kaasaegseid õppevahendeid ning rakendada õuesõppe metoodikat.
 
 
VAPRAMÄE-VELLAVERE-VITIPALU SA
Aadress: Voika 23, 61 601 Nõo
Telefon: 52 54 172 (Triinu Pertels); 5088359 (Gea Järvela)
Faks: 7 455 141
sihtasutus@vvvs.ee
Juhatuse esimees Gea Järvela
 
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus on mittetulundusühing, mis moodustati 8. jaanuaril 1999. aastal. Asutajaliikmed on Nõo, Konguta ja Palupera vallad, Elva linn, Tartu Maaspordi Liit ja kolm eraisikut: Olev Matt, Gustav-Ülo Kaarna ja Vambola Ird.
Sihtasutuse on loodud avalikes huvides vahendite kogumiseks, vara valitsemiseks ja kasutamiseks oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 
Sihtasutuse eesmärkideks on Vapramäe, Vellavere ja Elva-Vitipalu maastikukaitsealade baasil komplekse ja säästliku majandamisviisi kaudu avalikkusele suunatud puhkamis-, sportimis- ja õppimisvõimaluste loomine, arvestades iga kaitseala omapära ja võimalusi, eesmärgiga toetada Elva puhkepiirkonna terviklikku arengut.

 

ELVA KULTUUR SA

Aadress: Kesk tn 30

Telefon: 7 457 201

sinilind@elva.ee

Juhataja: Kätlin Saarela

 

SA Elva Kultuur asutati 2016 aastal. Sihtasutuse eesmärgiks on Elva linnas kultuuri- ja turismivaldkonna arendamine ning selleks vajalike tingimuste loomine.