28.03.17

Kaevetöödeluba

Vastavalt Elva linna kaevetööde eeskirjale on kaeveloa võtmine kohustuslik kõikidele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes teostavad Elva linna haldusterritooriumil kaeve- ja mullatöid sügavamal kui 30 cm.

Eeskirja ei kohaldata kaevetööl eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel.

Kaevetööd

1) süvendi kaevamine sügavamal kui 30 cm algsest maapinnast;

2) töö, mille tegemisel rikutakse või eemaldatakse tee- või pinnakate (asfalt, betoon, sillutis, murukate jne) ja mis ei ole teehoiutööd Teeseaduse mõistes;

3) tööd, mis on seotud puude ja põõsaste istutamise või väljajuurimisega;

4) tööd, mis on seotud tehnorajatiste ehitamise või parandamisega.

5) ehitusgeoloogilised puurimistööd;

6) tööd, mis on seotud geodeetiliste märkide ehitamise või taastamisega.

Avariitööd

Avariitöö on kaevetöö alaliik, mis on vajalik tehnorajatise avarii likvideerimiseks juhul kui:

1) kaevetöö alustamisega viivitamine seab ohtu vastava teenuse osutamise tarbijatele;

2) tehnorajatise avarii ohustab liiklejaid;

3) tehnorajatise avarii ohustab ehitisi, keskkonda või elanikkonda.

Taotluse esitamine

(1) Kaevaja esitab digitaalselt või võimaluse puudumisel kirjalikult vormikohase kaevetööde loa taotluse linnavalitsusele hiljemalt 7 tööpäeva enne kaevetöö algust.

(2) Kaevaja esitab koos kaevetööde loa taotlusega kaevetööde teostamise asendiplaani või ehitusprojekti väljavõtte. Vajadusel võib kaevetööde loa väljastaja nõuda kaevajalt täiendavat informatsiooni.

(3) Kaevaja on kohustatud taotlusele lisama kaevetööde piirkonda jäävate liinirajatiste valdajate kooskõlastused.

(4) Kaevaja on kohustatud liinirajatiste valdajate kooskõlastused esitama kaevetööde teostamise asendiplaanil või ehitusprojekti väljavõttel.

Liikluse piiramine

(1) Kaevaja ei tohi sulgeda, tõkestada või ohustada liiklust mis tahes esemete, sõidukite või veostega, v.a juhul, kui selleks on teeomaniku poolt väljastatud luba.

(2) Linnavalitsusel on õigus nõuda kaevaja kulul ümbersõidutee ehitamist, selle sõidukorras hoidmist kaevetööde ajal ning pärast kaevetööde lõppemist ümbersõidutee likvideerimist ja selle alla jäänud maa-ala ümbersõidutee ehitamiseelse seisundi taastamist.

(3) Linnavalitsusel on õigus nõuda kaevaja kulul ajutise ühissõidukite peatuse ehitamist ja bussiliikluse ümberkorraldamist ning kaevaja kulul tolmutõrje teostamist.

 

Toimetaja: MAARIKA UPRUS