Hooldaja määramine puudega inimesele

10.03.17

 

Hooldus vormistatakse täisealisele teovõimelisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel, kui eestkoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik.

Hooldaja määramist saab taotleda Elva linnas elav ja Eesti rahvastikuregistris elukohana Elva linna registreerinud raske või sügava puudega vähemalt 18-aastane isik. Hooldajal endal ei tohi olla määratud raske või sügav puue.

Hooldaja määramiseks tuleb sotsiaalosakonnas täita avaldus hooldaja ja hooldajatoetuse määramiseks, mille juurde lisada:

  • Koopia puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusest
  • Koopia hooldaja ja hooldatava isikut tõendavast dokumendist

Pärast avalduse esitamist tehakse hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine linnavalitsuse  spetsialisti poolt hindamisintervjuu ja hindamismetoodika abil hooldatava elukohas. Pärast hooldusvajaduse hindamist vaadatakse avaldus ning hooldusvajaduse hindamisega seotud dokumendid üle hoolekandekomisjonis, mis toimub iga kuu lõpus ning mille otsusega määratakse hooldaja ning hooldajatoetus.

Hooldajatoetust makstakse teovõimelisele isikule, kes on määratud raske või sügava puudega isiku hooldajaks või kes on kohtuotsusega määratud 18-aastase või vanema isiku eestkostjaks. Hooldajatoetus makstakse tähtajaliselt ning alates korralduse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest:

  • Raske puudega isiku hooldajale 20€
  • Sügava puude isiku hooldajale 30€

Hooldajatoetust makstakse hooldajale, kes ei ole hooldatava suhtes perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isik. Erandkorras makstakse hooldajatoetust hooldajale, kes on hooldatava suhtes perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isik (abikaasa, vanem, täisealine laps, lapselaps, vanavanem) juhul kui hooldatav ei suuda teostada eneseteenindusega seotud igapäevatoiminguid või neis osaleda.

Hooldaja määramine ja hoolduse lõpetamine toimub Elva Linnavolikogu 27. august 2012. a määruse nr 19 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord Elva linnas" alusel Elva Linnavalitsuse korraldusega.

Täpsemalt on võimalik hooldaja määramise kohta lugeda hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise korrast Elva linnas. 

Hooldaja määramiseks või küsimuste tekkimisel palun pöörduda Elva Linnavalitsuse sotsiaalosakonnas hoolekandespetsialisti poole.

Hoolekandespetsialist Eva Kuslap
Vastuvõtt: T,N 9.00-12.00; 14.00-16.00
Telefon: 7309892; e-post: eva.kuslap@elva.ee

 

Toimetaja: TRIIN KAAVER