27.02.14
 Elva linna geodeetiliste tööde register:

 

Registri pidamise eesmärk on:

1. Arvestuse pidamine Elva linna 1:500 mõõtkavas topograafiliste mõõdistuste ja ehitusgeodeetiliste tööde  ja nende tulemuste üle.

2. Elva Linnavalitsuse struktuuriüksuste samuti ka geodeetide, planeerijate ja projekteerijate jt. huvitatud isikute varustamine eespool nimetatud informatsiooniga.

 

Geodeetilised mõõdistus- ja uurimistööd tehakse maa-alade planeerimiseks vajalike lähteandmete saamiseks, ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks.

Ehitusjärgset kontrollmõõdistamist tehakse kõikide ehitusseaduse mõistes ehitamise käigus maaüksusel tehtud muudatuste kajastamiseks ning valminud ehitise kohta ehitisregistri kandeks vajaliku asukohateabe saamiseks .

Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde kogumise, arhiveerimise ja töötlemise eesmärk on Elva linna haldusterritooriumi kaardiandmebaasi varustamine ajakohaste andmetega ning andmete taaskasutamiseks väljastamise võimaldamine.

Elva linna kohalik geodeetiline võrk :

Elva linna kohalik geodeetiline võrk  on kohalik linna plaaniline ja kõrguslik võrk.

Geodeetilise võrgu väljaarendamist ja rekonstrueerimist korraldab Elva linnavalitsuse linnamajandusosakond kooskõlastatult Maa-ametiga.

Kohaliku põhivõrgu SKEEM M 1:10 000
 

Toimetaja: KULLO LAOS