« Tagasi

Uuest aastast tõuseb Elva valla sünnitoetus

Elva Vallavolikogu otsustas detsembrikuu istungil sotisaaltoetuste määrad ning võttis vastu korra sotsiaaltoetuste määramiseks ja sotsiaalteenuste korraldamiseks.

Ühinemislepingus on kirjas, et sotsiaaltoetused kehtestatakse kogu valla territooriumil ühesugustel alustel ja määrades ning 2018. aasta jaanuarist on mõistlik ühtse süsteemiga alustada.

Võrreldes varasemaga tõuseb uuest aastat oluliselt sünnitoetus, senini maksis kõige kõrgemat toetust Konguta vald (450 eurot), kuid uuest aastast on toetussumma Elva vallas 550 eurot, millest esimene osa, 300 eurot, makstakse välja lapse sündides ning teine osa, 250 eurot, lapse esimesel sünnipäeval. Üks lapsevanem ja laps peavad olema aasta jooksul püsivalt Elva valla registreeritud elanikud.

Ka matusetoetus tõuseb uuest aastat tänu riigipoolsele toetusele. Senini oli ühinenud omavalitsustest kõige kõrgem matusetoetus Konguta, Rannu ja Rõngu valdades (150 eurot), kuid uuest aastast on matusetoetuse määraks Elva vallas 250 eurot.

Ranitsatoetus on uuest aastast 70 eurot, mis kujunes ühinenud omavalitsuste kõige kõrgema määra järgi.

Hooldajatoetused pigem tõusid või jäid samaks sõltuvalt piirkonnast, uue aasta toetusmääradeks on 35 eurot täisealise sügava puudega ja 25 eurot täisealise raske puudega isiku hooldajale ning puudega lapse hooldajatoetus on 50 eurot. Täpsemalt toetuste taotlemise ja määramise tingimustest saab lugeda  „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas", mis on leitav veebilehel www.elva.ee

Sotsiaalhoolekandelise abi korras on kirjeldatud sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste eesmärk, sisu, rahastamine ning nende taotlemise tingimused ja kord. Korra koostamisel on lähtutud põhimõttest, et mitte liiga jäigalt fikseerida teenuse saamise ja mittesaamise tingimusi, mis võib osutuda takistuseks abi andmisel. Sünnitoetusele, matusetoetusele ja ranitsatoetusele lisaks on vallal õigus maksta sissetulekust sõltuvaid toetusi, milleks on tervisetoetus, toetused lastega peredele, lapse toiduraha katmise toetus ning muud erakorralised toetused.

Elva valla poolt korraldatavad ja osutatavad teenused on koduteenus, väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, tugiisikuteenus, täisealise isiku hooldus, isikliku abistaja teenus, varjupaigateenus, turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus, eluruumi tagamine, võlanõustamine, lapsehoiuteenus, asendushooldusteenus, järelhooldusteenus, täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused, milleks on psühholoogi nõustamisteenus, perenõustamisteenus, perelepitusteenus, kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine, tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine, toiduabi, viipekeele tõlketeenus, muud toetavad teenused. Vallal on õigus kehtestada sotsiaalteenuse osutamise eest tasu, kuid isikult võetava tasu suurus oleneb ka teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast ning tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.

 

 

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.