Elva linna eelarve

4.04.17

 

Elva linna 2017. aasta eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks, mis algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Kasutusel on 5-osaline eelarveosade süsteem. Eelarve koosneb järgmistest osadest: põhitegevuse tulude eelarve, põhitegevuse kulude eelarve, investeerimistegevuse eelarve, finantseerimistegevuse eelarve, likviidsete varade muutus. Eelarvestruktuur annab võimaluse eristada põhitegevusi ja investeerimistegevusi.

Elva linna 2017. aasta eelarve kogumaht on 10 352 811 eurot. Põhitegevuse tuludeks on kavandatud 7 511 373 eurot. Investeerimistegevuse eelarve tuludena on sihtfinantseerimist põhivara soetuseks planeeritud saada 219 000 eurot ja finantstuludena 50 eurot. Investeerimislaenu on kavas võtta 2 420 000 eurot ja likviidseid vahendeid kasutusse 202 388 eurot.

 

Elva linna eelarved aastate lõikes:

 

Elva linna eelarvestrateegia eesmärgiks on tagada linna finantsstabiilsus ning jätkusuutlik areng ja eelarvepoliitika. Eelarvestrateegia koostamise aluseks on Elva linna arengukava 2012- 2020 ning see seob arengukavas toodud strateegiliste eesmärkide täitmise ning vastavad tegevused ja investeeringud reaalselt olemasolevate ressurssidega. Eelarvestrateegia on koostatud vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatule ning hõlmab arengukava perioodi. Dokumenti uuendatakse kord aastas, mille käigus lisatakse ühe aasta prognoos ja täpsustatakse olemasolevate aastate prognoose, vastavalt majanduskeskkonna muutustele.

 

Elva linna eelarvestrateegiad aastate lõikes: