Detailplaneeringute info

8.11.17

 

 

Jaani tn 12 krundi detailplaneeringu algatamine

 

Elva Linnavalitsuse 31.10.2017 korraldusega nr 305 algatati Jaani tn 12 krundi detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärgiks on krundi sihtotstarbe muutmine osaliselt üksikelamu maaks ja osaliselt väikeettevõtluse hoone maaks ning krundile ehitusõiguse saamine uue hoone püstitamiseks. Liiklus- ja parkimiskorralduse, haljastuse, servituutide ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukohtade kindlaksmääramine. 

 

Kruusa tn 34 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Elva Linnavalitsuse 03.10.2017 korraldusega nr 284 kehtestati Kruusa tn 34 kinnistu detailplaneering. Planeeringuga jagatakse kinnistu neljaks elamukrundiks ning neid teenindavaks transpordimaa krundiks. Elamukruntidele antakse ehitusõigus nelja üksikelamu ehitamiseks, haljastuse ja tehnovõrkude lahendus ning liiklus- ja parkimiskorraldus. Planeeringuga kavandatav on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga, planeeringuala asub pere- ja ridaelamute maa-alal.

Planeeringuga seatud kõrvaltingimused: Elamukrunte (põhijoonisel pos 1-4) teenindav juurdepääsutee krundile pos 5 on planeeritud eratee. Pos 5 krundi igakordse omaniku kohustus on välja ehitada tee ning selle ristumine Kruusa tänavaga. Pos 5 krundi igakordse omaniku kohustus on tee hilisem hooldus (remont, lumetõrje jms). Kavandatud elamukruntidele ei väljastata ehituslube enne, kui kruntide igakordsete omanike poolt on välja ehitatud planeeringukohane eratee ja elamute toimimiseks vajalikud tehnovõrgud, neile on väljastatud kasutusload ning planeeringuga ettenähtud servituudilepingud on sõlmitud.

Tutvu planeeringuga allolevas tabelis.

 

Kesk tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Elva Linnavalitsuse 12.09.2017 korraldusega nr 261 kehtestati Kesk tn 1 kinnistu detailplaneering, mille koostamine peatati 2016. aastal. Planeeringuga antakse Elva Tarbijate Ühistule õigus laiendada olemasolevat kaubandushoonet Turuplatsi tänava suunas, ehitisealuse pinnaga ca 402 m². Planeeringualal parkimiskorraldust ei muudeta, laiendatava hoone kõrval säilib  Turuplatsi tänava äärne kõnnitee. Tutuvu planeeringuga allolevas tabelis.

Kesk tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamine peatati, kuna Elva Tarbijate Ühistu soovis muuta olulisel määral selle koostamise eesmärki – suurendada kaubandushoone ehitusala ja laiendada planeeringuala ka Turuplatsi tn 3 krundile.

Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kruntide detailplaneering algatati, kuid selle koostamine on lõpetatud Elva Linnavalitsuse 14.08.2017 korraldusega nr 230.

 

 

Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kruntide (nn. maksimarketi) detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Elva Linnavolikogu 25.04.2016 otsusega nr 36 algatati Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kruntide detailplaneeringu (edaspidi planeering) koostamine. Planeeringu algatamist taotles Kesk tn 1 krundi omanik Elva Tarbijate Ühistu. Planeeringu eesmärk: Kesk tn 1 krundil asuva kaubandushoone laiendamine, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukohtade ning haljastuse põhimõtete määramine Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kruntidel.

Planeering võeti vastu Elva Linnavolikogu 27.03.2017 otsusega nr 11.  Planeeringu avaliku väljapaneku käigus esitati planeeringu kohta viis kirjalikku arvamust, planeeringu avalik arutelu korraldati 26.06.2017. Laekunud ettepanekutega arvestati osaliselt ning viidi muudatused planeeringusse. Ühe ettepanekuna sooviti, et kauplusehoone laieneks koos parkimislahendusega ainult Kesk tn 1 krundile ning Turuplatsi tn 3 krunt jääks ehitusõiguseta.

Elva Tarbijate Ühistu esitas 11.08.2017 taotluse planeeringu koostamise lõpetamiseks. Põhjenduseks toodi asjaolu, et Elva Linnavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni ning elanike poolt planeeringule esitatud ettepanek laiendada kauplusehoonet Kesk tn 1 piires, rajades hoonele maa-aluse parkla või II korrusel asuva parkla, ei ole Tarbijate Ühistule finantsiliselt võimalik.

Planeerimisseaduse alusel on detailplaneering lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Kuna Elva linna eelarvesse ei ole planeeritud rahalisi vahendeid planeeringu elluviimiseks ning Elva Tarbijate Ühistu on andnud teada, et ei ole finantsiliselt võimeline planeeringut parkimislahenduse olulise muutmise korral ellu viima, on otstarbekas planeeringu koostamise lõpetada.  

Elva Linnavalitsuse 14.08.2017 korraldusega nr 230 otsustati lõpetada Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kruntide detailplaneeringu koostamine.

 

Pikk tn 12 krundi detailplaneeringu kehtestamine

Elva Linnavalitsuse 22.03.17 korraldusega nr 70 kehtestati Pikk 12 krundi detailplaneering.Planeeringuga võimaldatakse Pikk 12 kinnistu jagada kaheks krundiks. Üks krunt moodustatakse äri- ja elamuhoonete (kuni 3 hoone) ehitamiseks, teine krunt koos jalgradade ja Arbi järve äärse supelrannaga jäetakse avalikku kasutusse ning ehitusõigust ei määrata. Planeering vastab linna arengu eesmärkidele ja on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga, planeeritav ala paikneb üldplaneeringuga määratud keskuse segaotstarbelise juhtotstarbega maal. Planeeringualal asuv pooleliolev kultuurihoone on ettenähtud lammutada, krunt heakorrastada ning luua planeeritavatele hoonetele vajalikud võrguühendused ning parkimisvõimalused. Kesklinnas asuva krundi kujundamine heakorrastatud alaks tõstab Arbi järve äärse ala esteetilist ja kogu linnasüdame üldilme väärtust.

Planeeringuga on võimalik tutvuda allolevas tabelis.

 

 

Peedu tee 32 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 

 

Elva Linnavalitsuse 29.11.2016 korraldusega nr 299 kehtestati Peedu tee 32 kinnistu detailplaneering. Planeeringuga antakse õigus kinnistu jagamiseks neljaks krundiks - moodustub kaks elamukrunti, üks haljasala maa krunt (ehitusõiguseta) ja üks transpordimaa krunt. Ühele elamukrundile nähakse ette üksikelamu ja ühe abihoone ehitamise võimalus, teisele elamukrundile täiendavat ehitusõigust ette ei näha, säilib olemasolev hoonestus. Ühele elamukrundile tagatakse juurdepääs Peedu teelt, teisele elamukrundile ja haljasmaa krundile moodustatava teemaa krundi kaudu. Planeeringulahendus on Elva linna üldplaneeringuga kooskõlas. Planeeringuga on võimalik tutvuda allolevas tabelis.

 

Oja tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Arbimäele Oja tänava ja Elva jõe vahelisele nõlvale kavandatava Oja tn 7 elamukvartali detailplaneering kehtestati Elva Linnavolikogu 25.04.2016 otsusega nr 37. Planeeringuga antakse ehitusõigus kruntidele seitsme pereelamu ja viie neljakorteriga korterelamu ehitamiseks. Alale nähakse ette tupiktänav Oja tänava pikendusena. Planeeringuala suurus on ca 2,8 ha. Planeering muudab Elva linna üldplaneeringt. Kehtiva üldplaneeringuga on määratud Oja tn 7 maakasutuse juhtotstarveteks pere- ja ridaelamute maa, haljasmaa ning liiklusmaa. Krundid võetakse kasutusele pere- ja ridaelamute maana, korterelamute maana ning liiklusmaana. Tutvu planeeringuga allolevas tabelis.

 

Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

 

Elva Linnavolikogu 14.12.2015 otsusega nr 69 tunnistati kehtetuks Kesk tn 30 ja Pikk tn 8 vahelise ala detailplaneering Pikk tn 2 kinnistu osas. Planeeringuga on määratud krundi kasutamise sihtotstarbeks ühiskondlike hoonete maa, kuid krundil asuvad hooned ei ole enam avalikus kasutuses ning kinnistu omanik soovib endise muuseumihoone ümber ehitada korterelamuks.

Pikk tn 2 krundi osas detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ja hilisem krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine ühiskondlike hoonete maast korterelamu maaks ei ole vastuolus kehtiva üldplaneeringu põhimõtetega. Kogu planeeringuala on üldplaneeringu mõistes keskuse maa, kus asuvad kontsentreeritult elamu-, kaubandus-teenindushooned ja muud keskusesse sobivad maakasutused.

 

 

Jalgpalliväljakut kavandava detailplaneeringu kehtestamine (Puiestee 2)

 

Elva Linnavalitsuse 17.02.2015 korraldusega 88 võeti vastu Puiestee tn 2 (Elva gümnaasiumi) kinnistu detailplaneering. Planeeringuga võimaldatakse olemasoleva amortiseerunud jalgpalliväljaku asemele rajada täismõõtmetes kunstmurukattega jalgpalliväljak. Elvas puudub kaasaja nõuetele vastav väljak, mida saaksid aastaringselt kasutada jalgpalliklubi liikmed ja koolilapsed ning kus saaks korraldada rahvusvahelisi võistlusi. Detailplaneering on Elva linna üldplaneeringuga kooskõlas, kinnistu juhtostarve on üldkasutatavate hoonete maa. Planeeringu vastuvõtmise otsuse ja planeeringuga on võimalik tutvuda allolevas tabelis ning tööaja jooksul linnamajandusosakonnas. Planeeringu avalik väljapanek toimus 2. märtsist kuni 15. märtsini 2015.

Pllaneeringu avaliku väljapaneku käigus laekus planeeringu kohta üks vastuväide, mistõttu korraldas linnavalitsus planeeringu avaliku arutelu linnamajandusosakonnas (Kesk 32, II korrus, ruum 210) 16. aprillil algusega kell 16.00.

Arutelul saavutati kokkulepe, et planeeringu lahendust muudetakse ning Pargi tänava poolsele küljele lisaväljapääsu ei kavandata. Vastuväite esitaja nõustus pakutud lahendusega ja võttis vastuväite tagasi. Tutvu avaliku artuelu protokolliga allolevas tabelis.

Elva Linnavolikogu 15.06.2015 otsusega nr 39  detailplaneering kehtestati. Tutvu planeeringuga allolevas tabelis.

 

 

Valga mnt 7c kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine

 

Elva Linnavalitsuse 20.01.2015 korraldusega nr 32 algatati Valga mnt 7c, Valga mnt 7a ja Kase tn 16 kinnistute detailplaneeringu koostamine. Eesmärgiks on Valga mnt 7c kinnistule ehitusõiguse saamine tootmishoone püstitamiseks. Enics Eesti AS soovib laiendada oma tootmiskompleksi ja rajada kinnistule laohoone. Algatatud detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas. Ülplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve tootmishoonete ja ladude maa (T). Algatamise otsusega on võimalik tutvuda allolevas tabelis.

Linnavalitsuse 31.03.2015 korraldusega nr 171 võeti planeering vastu, planeeringu avalik väljapanek toimus 20. aprillist 2015 kuni 04. maini 2015.

Avaliku väljapaneku käigus laekus planeeringu kohta kolm ettepanekut ja üks ehitusõigust puudutav vastuväide. Planeeringu avalik arutelu toimus linnavalitsuse linnamajandusosakonnas (Kesk 32, II korrus, ruum 210) 26. mail 2015 algusega kell 16.00.

Arutelu käigus saavutati kokklepped, mis kanti planeeringusse. Arutelu protokolliti, protokolliga on võimalik tutvuda allolevas tabelis.

Elva Linnavalitsus 02.06.2015 korraldusega nr 327 detailplaneering kehtestati. Tutvu planeeringuga allolevas tabelis.

 

 

Vaikne tn 21b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Elva Linnavalitsuse 14.10.2015 korraldusega 552 algatati Vaikne tn 21b kinnistu detailplaneeringu koostamine. Linnavalitsuse 01.03.2016 istungil võeti planeering vastu ning suunati avalikule väljapanekule. Planeeringuala asub Vaikne tn T1 ja T2 juurdepääsuteede vahelisel alal, suurusega ~ 6500 m2. Ala on hoonestamata. Planeeringuga nähakse ette Vaikne 21b kinnistu neljaks krundiks jagamine. 3 krunti moodustatakse üksikelamute (kuni 2 korruseliste) püstitamise tarbeks ning 1 krunt, millele ehitusõigust ei kavandata, liidetakse Vaikne 23 kinnistuga. Planeeringuala läbib käesoleval ajal looduslik teerada jalgsi ja sõidukitega liiklejatele, mida kasutatakse Vaikne tn 21a kinnistule juurdepääsuteena. Rada suunatakse ümber avalikku teekoridori Vaikne tn T2 ning juurdepääs Vaikne tn 21a krundile lahendatakse pinnasteega planeeringuala lääne küljelt. Võimaluste tekkimisel rajatakse Vaikne tänava lõunapoolse tupiktee (T2) pikendus raudtee suunas läbi Vaikne park P1 katastriüksuse. Planeeringuga kavandatav on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga, planeeringuala juhtotstarve on pere- ja ridaelamute maa. Planeeringu avalik väljapanek kestis 21.03.16-04.04.16. Planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitati planeeringu kohta 2 kirjalikku ettepanekut. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 26.04.2016 algusega kl 15.00 linnamajandusosakonnas ruumis 210. Avaliku arutelu käigus saavutati kokkulepped. Elva Linnavalitsuse 17.05.2016 korraldusega nr 154 detailplaneering kehtestati. Tutvu planeeringuga allolevas tabelis.

 

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise teated

Elva Linnavalitsus  algatas 2007.a Betooni tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise.Detailplaneeringu eesmärgiks oli õigusliku aluse loomine kinnistu jagamiseks ning jagamise käigus tekkiva krundi hoonestamiseks üksikelamuga. Käesolevaks ajaks ei ole detailplaneeringut vastu võetud. Planeeringu koostamisest huvitatud isik on esitanud avalduse detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks, kuna ei taotle kruntidele ehitusõigust. Elva Linnavalitsus otsustas lõpetada Betooni tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise. Tutvu Elva Linnavalitsus 07.06.2017 korraldusega nr 152.

 

Elva Linnavalitsus algatas 2006.a Supelranna 4 kinnistu detailplaneeringu koostamise. Eesmärgiks oli kinnistu jagamine kaheks üksuseks ning õigusliku aluse loomine maa sihtotstarbe ja aadresskohtade määramiseks. Planeeringu koostamisele ei asutud, planeeringust huvitatud isik ei esitanud planeeringut linnavalitsusele. Huvitatud isiku taotluse alusel detailplaneeringu koostamine lõpetati.

Tutvu Elva Linnavalitsuse 10.12.2013.a korraldusega nr 765.

 

 

Elva Linnavalitsus algatas 2010.a Kirde põik 12 kinnistu detailplaneeringu koostamise. Planeeringu eesmärgiks oli ehitusõiguse saamine kinnistul asuva tootmishoone laiendamiseks. Planeeringu koostamisele ei asutud, kuna planeeringu koostamisest huvitatud isik võõrandas kinnistu ning ei soovi detailplaneeringu koostamist jätkata. Samuti puudub uuel kinnistu omanikul soov detailplaneeringu menetluse jätkamiseks ning kavatsus planeeringuga määratava ehitusõiguse elluviimiseks.

Lähtudes eeltoodust otsustas Elva Linnavalitsus lõpetada Kirde põik 12 kinnistu detailplaneeringu koostamise ning huvitatud isikuga planeeringu koostamiseks sõlmitud halduslepingu.

Tutvu Elva Linnavalitsuse 06.08.2013.a korraldusega nr 489.

 

Detailplaneeringud

 
Algatamine Avalik väljapanek Vastuvõtmine Kehtestamine Lisad
Jaani tn 12 krundi detailplaneering

31.10.2017 nr 305

Lisa:algatamise ettepanekut illustreeriv skeem

       
Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kruntide detailplaneering

25.04.2016 nr 36                 Lisa 1: algatamise ettepanekut illustreeriv joonis                         

Lisa 2: asukoha skeem     Lisa 3: lähteseisukohad

 

 

eskiisi seletuskiri

eskiisi põhijoonis

illustreeriv joonis

kontaktvööndi joonis

olemasolev olukord

kitsendused

27.03.2017 nr 11

seletuskiri

situatsiooniskeem

olemasolev olukord

kontaktvöönd

põhijoonis

kitsendused

tehnovõrgud

illustreeriv joonis

illustreeriv joonis

illustreeriv joonis

illustreeriv joonis

illustreeriv joonis

üldplaneeringu muutmise ettepanek

Elva Linnavalitsuse 14.08.2017 korraldus nr 230 "Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kruntide detailplaneeringu koostamise lõpetamine"

dendroloogiline hindamine

dendroloogilise hindamise joonis

KSH eelhinnang

Eskiisi avaliku arutelu protokoll 13.10.2016

Liiklusuuring

Müra- ja välisõhu kvaliteedi hinnang

Avaliku arutelu protokoll 26.06.2017

ja osavõtjate nimekiri

         
Pikk tn 12 krundi detailplaneering
05.04.2016 nr 117                 Lisa 1: asukoha skeem       Lisa 2: illustreeriv joonis   Lisa 3: lähteseisukohad 15.02.2017-01.03.2017

01.02.2017 nr 30

seletuskiri

olemasolev olukord

põhijoonis

illustreeriv joonis

tehnovõrkude joonis

22.03.2017 nr 70

seletuskiri

situatsiooni joonis 

funktsionaalsed seosed 

olemasolev olukord

põhijoonis

tehnovõrgud

kitsendused

illustratsioon

 
Vaikne tn 21b kinnistu detailplaneering
         14.10.2015 nr 552            Lisa 1: asukoha skeem     Lisa 2: lahendusskeem 21.03.2016-04.04.2016

01.03.2016    seletuskiri põhijoonis illustreeriv joonis  tehnovõrkude   joonis 

17.05.2016

  seletuskiri

 põhijoonis

 tehnovõrkude joonis 

planeeringu lähteseisukohad
Kruusa tn 34 kinnistu detailplaneering

08.09.2015 nr 489                       

Lisa 1: asukoha skeem       Lisa 2: lahendusskeem

23.11.2016-07.12.2016

08.11.2016 nr 283

        seletuskiri  situatsiooniskeem              kontaktvöönd  põhijoonis illustreeriv joonis

      

03.10.2017 nr 284

seletuskiri

situatsiooniskeem

tugiplaan

kontaktvöönd

põhijoonis koos tehnovõrkudega

Planeeringu lähteseisukohad

Avaliku arutelu protokoll (10.01.2017)

Peedu tee 32 kinnistu detailplaneering

28.05.2007

11.08.2015(lähteseisukohtade ajakohastamine)

  Lisa 1: lahendusskeem    Lisa 2: lähteseisukohad

27.09.16-11.10.2016

13.09.2016 nr 245

seletuskiri

põhijoonis

kruntimiskava

29.11.2016 nr 299 

seletuskiri

situatsiooniskeem

põhijoonis koos tehnovõrkudega

kruntimiskava

illustreeriv joonis

Protokoll (04.09.2014)
Valga mnt 7c kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneering
20.01.2015
20.04.2015-04.05.2015

31.03.2015    seletuskiri  põhijoonis

 

02.06.2015        seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud maakasutus Avaliku arutelu protokoll (26.05.2015)
Puiestee tn 2 kinnistu detailplaneering
12.08.2014 02.03.2015-15.03.2015

17.02.2015   seletuskiri põhijooniis

15.06.2015,    seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, illustreeriv joonis

 

Eelarutelu protokoll (28.05.2014)

Avaliku arutelu protokoll (16.04.2015)

Kesk tn 1 kinnistu detailplaneering
10.12.2013 02.02.2015-15.02.2015 20.01.2015 seletuskiri põhijoonis 

12.09.2017 nr 261

seletuskiri

põhijoonis

tehnovõrkude joonis

illustreeriv joonis

 
Mäe tn 6 kinnistu detailplaneering  
26.11.2013 04.03.2014-01.04.2014

18.02.2014     planeeringu projekt

28.04.2014

planeering

 
Uuta tee 7a kinnistu detailplaneering
06.11.2012 lihtsustatud korras, avalikku väljapanekut ei korraldata  

04.02.2014              seletuskiri
põhijoonis

 
Kesk tn 27 kinnistu detailplaneering
11.09.2012 eskiisi väljapanek 27.05.2013-04.06.2013    


 

  26.08.2013-06.09.2013 13.08.2013          seletuskiri               eskiis

30.09.2013      seletuskiri põhijoonis   

 
H. Raudsepa tn 3 (end H.Raudsepa tn 2b) kinnistu detailplaneering
14.03.2011 13.02.2012-11.03.2012 30.01.2012    planeeringu projekt


25.06.2012
planeering                      

 

Puistu hinnang

Kirdekaare tänava piirkonna detailplaneering
24.08.2010 09.05.2011-22.05.2011 28.04.2011

30.05.2011 

planeering

 

 
Käo tee 41a kinnistu detailplaneering
07.09.2010 lihtsustatud korras, avalikku väljapanekut ei korraldata 09.11.2010

09.11.2010

seletuskiri

põhijoonis

 
Oja tn 7 kinnistu detailplaneering
16.10.2007       juurdepääsuteede hinnang
05.07.2011 eskiisi väljapanek 16.04.2012-30.04.2012

eskiisi vastuvõtmine 26.03.2012

seletuskiri         eskiis

 

  eskiisi arutelu protokoll
  01.12.2015-31.12.2015

10.11.2015 nr      594         seletuskiri          põhijoonis tehnovõrgud

                       

25.04.2016 nr 37

planeering

planeeringu lisa

Valga mnt 5 kinnistu detailplaneering
17.12.2007 13.10.2008-26.10.2008 29.09.2008   KSH mitte algatamine
  korduv väljapanek 15.02.2010-14.03.2010  

29.11.2010

seletuskiri

põhijoonis

Müra ja õhusaaste uuring
Uuta tee 4 kinnistu detailplaneering
09.02.2010 lihtsustatud korras, avalikku väljapanekut ei korraldata 10.08.2010

10.08.2010

seletuskiri

põhijoonis

 
Kirdekaare tn 2 (end Kirde tn 2d) kinnistu detailplaneering
02.02.2010 16.08.2010-30.08.2010 03.08.2010

27.09.2010

seletuskiri

põhijoonis

 
Tartu mnt 16 maaüksuse detailplaneering
15.12.2008 17.05.2010-30.05.2010 26.04.2010

30.05.2011

põhijoonis

tehnovõrgud

KSH mitte algatamine

 

 

 

 

Toimetaja: MAARIKA UPRUS