Abipolitsei

16.10.15

Abipolitseinike tegevus sai alguse 20.04.1994, mil võeti vastu abipolitseinike seadus.

Politsei peamiseks vabatahtlike kaasamise vormiks ongi abipolitseinike staatus, mis on üks seadusega reguleeritud vabatahtluse vorme. Abipolitseinike kaasatakse vahetult politsei igapäevatöösse - nad osalevad avaliku korra tagamisel, liiklusjärelevalves ja on abiks väljakutsete teenindamisel. 08.04.2012 a. loodi mittetulundusühing  "Eesti Abipolitseinike Kogu" ja võeti vastu ka põhikiri.  Kogu eesmärgiks on: Eesti abipolitseinike ja nende õiguste ning huvide esindamine kõigi õiguskaitseorganite, ametiasutuste ja teiste kolmandate isikute ees, abipolitseinike taseme ühtlustamine ja arendamine, Kogu liikmetest abipolitseinike juriidilise ja mainelise kaitse tagamine, Eesti Vabariigi siseturvalisuse suurendamine ja korrakaitse tagamine vastavalt abipolitseiniku seaduses sätestatule. Igal aastal toimuvad abipolitseinike kutsemeisterlikkuse võistlused, suvepäevad ja palju teisi politsei organisatsioonisiseseid üritusi, kuhu kaasatakse ka abipolitseinikke. Abipolitseinikesse suhtutakse kui kolleegidesse ja nende professionaalsus on aastatega tõusnud. 2014. aastal osales politsei tegevustes  610 abipolitseinikku erinevatest piirkondadest üle Eesti.

2013 aastal tellis Politsei- ja Piirivalveameti abipolitseinike uuringu. Uuringu järgi on peamiseks abipolitseinikuks astumise põhjuseks soov muuta oma kodukohta turvalisemaks (37% vastanutest), sellele järgneb soov teisi aidata (22%) ning saada uusi kogemusi ja teadmisi  (21%).

12.05.2006. aastal loodi Elva abipolitsei formeering. Elva rühma koondusid tubli ja hakkajad, kes soovisid  vabatahtlikuna kodukoha turvavalisuse loomisel kaasa lüüa. Elva linnas ja lähivaldades panustatakse patrulltoimkonna liikmena väljakutsete teenindamisse, teostatakse liiklusjärelevalvet, tagatakse avalikku korda erinevatel spordivõistlustel ja kultuurisündmustel. Hetkel kuulub formeeringusse  16  abipolitseinikku.  Üheksa aasta jooksul on väljakujunenud tõeline sõpruskond,  kel soov jätkuvalt vabatahtlikena  olla tegevad politsei tegevustes. 2014 aastal tegid abipolitseinikud Elva piirkonnas 2331    töötundi. Elva abipolitsei formeeringu liige Jaana Toode pälvis 2014 aastal tiitli parim abipolitseinik ja seda kogu Eesti arvestuses.  Oma vabast ajast tegutses J. Toode abipolitseinikuna  628 tundi. Abipolitseinike tegevust toetavad Elva linn, Nõo vald, Rannu vald, Puhja vald ja Rõngu vald.

Abipolitseinikuks võib saada iga vähemalt 18-aastane põhiharidusega Eesti kodanik, kes valdab  nõutud määral eesti keelt ja keda ei ole karistatud tahtliku kuriteo eest. Abipolitseinikuks astudes on võimalik ka ennast proovile panna ja arendada teadlikkust hoopis teistsugusest maailmapildist. Abipolitseiniku olulisemaks rolliks on siiani peetud politseinike toetamist patrullimisel. Üha enam kaasatakse abipolitseinike ka ennetustöös – abipolitseinikel on võimalus osaleda ennetusüritustel ja viia läbi ennetavaid loenguid.

Lisainfot nõuete ja kandideerimise kohta saab www.abipolitseinik.ee ja alati võib nõu küsida ka piirkonnapolitseinikelt.